Sun simulation for photo voltaic – הדמיית קרינת שמש

הדמיית קרינת שמש לתאים פוטוולטאים. פתרונות מותאמות לדרישות הלקוח, לבקרת איכות בתעשיית תאים פוטוולטאים.