LE-NCAA SOLDER WICK – פתיל להסרת בדיל

LE-NCAA SOLDER WICK

LE-NCAA SOLDER WICK - פתיל להסרת בדיל
פתיל המשמש להסרת בדיל מהלחמות בעת תיקונים החלפות רכיבים. הפתיל מונח על הבדיל המותך "שואב" אותו מהרכיב ומסיר אותו ממנו

לשאיבה ולהסרת בדיל מהלחמות