HO-FD20-200gr – Omnifit – חומר אבטחה ואיטום

HO-FD20-200gr

אומניפיט FD20 חומר אבטחה ואיטום חד מרכיבי לאביזרי צנרת מתוברגים בחוזק אבטחה גבוה לתברגים שמיועדים לפירוק לעיתים רחוקות באמצעות מכשירים מיוחדים. המוצר מתמצק בהיעדר חשיפה לאוויר בין שני חלקי מתכת צמודים תבריג זכרי ונקבי ומונע התרופפות ונזילה כתוצאה מזעזועים ורטט של החיבור המתוברג.
גודל אריזה - 200gr

בעל צמיגות גבוהה ליישום על תבריגי צנרת גסים.